hero background

Ο Σύνδεσμός μας

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών (ΠΑ.Σ.Α.Π.) είναι το Σωματείο που εκπροσωπεί όλους τους αμειβόμενους Έλληνες πετοσφαιριστές/τριες.

Ο ΠΑ.Σ.Α.Π. είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αθλητών (EUAthletes) και της UNI Global Union (UNI World Athletes).

Το Σωματείο έχει ενδεικτικά τους πιο κάτω αναφερόμενους σκοπούς:

 • α) Την προαγωγή, προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ελλήνων πετοσφαιριστών, ως και την παροχή βοήθειας σε αυτούς εκπροσωπώντας τους ευθέως στις σχέσεις τους με τις αθλητικές διοικητικές και δικαιοδοτικές αρχές (Ομοσπονδία Ε.Ο.ΠΕ., Γενική Γραμματεία ή Υπουργείο Αθλητισμού, εμπλεκόμενα Υπουργεία, Αθλητικό Δικαστή, Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, Επιτροπή Φιλάθλων, Ιδιότητος κλπ.) διεθνείς φορείς, οργανισμούς και διεθνή δικαιοδοτικά όργανα (δικαστήρια) καθώς και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, όπως καθορίζονται και απονέμονται σε εργαζόμενους από εθνικά νομοθετήματα ή από άλλες θεμελιώδεις συνθήκες ή διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Ε.Σ.Δ.Α., κ.λ.π.),
 • β) Τη σωστή αντιμετώπιση των πετοσφαιριστών από την Πολιτεία, τις διοικητικές αρχές του αθλητισμού και γενικά τα αθλητικά Σωματεία ή αθλητικά νομικά πρόσωπα, με την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για την κατάρτιση και την ενημέρωσή τους τόσο κατά την άσκηση της αθλητικής-αγωνιστικής δραστηριότητας και με στόχο την ενίσχυση της απόδοσή τους όσο και μετά το τέλος της αθλητικής τους δραστηριότητας με την υπόδειξη ευκαιριών για επαγγελματική αποκατάσταση ή επιμορφωτική στήριξη (διοργάνωση σεμιναρίων και επιμορφωτικών συνεδρίων ή ημερίδων),
 • γ) Την ελεύθερη είσοδο των Πετοσφαιριστών σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους, ανεξάρτητα από το είδος του αγώνα που διεξάγεται,
 • δ) Τη δυνατότητα εγγραφής των αθλητών σαν μέλη στα σωματεία που αγωνίστηκαν, αμέσως μόλις αποχωρήσουν από την ενεργό δράση, μετά από σχετική αίτηση τους,
 • ε) Τη δημιουργία ειδικού πειθαρχικού- οργάνου για την επιβολή κυρώσεων εναντίον των μελών του Συνδέσμου που παρεκτράπηκαν, ανεξάρτητα από άλλες παράλληλες διοικητικές διαδικασίες,
 • στ) Τη δημιουργία και έκδοση ειδικού εντύπου ή περιοδικής επιθεώρησης, για προβολή και προώθηση των θεμάτων της Πετοσφαίρισης και των μετόχων του Συνδέσμου,
 • ζ) Την προστασία των μελών του από τις αυθαιρεσίες των διοικήσεων των Συλλόγων και της διοικήσεως της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, με τη συμμετοχή μέλους της Διοικήσεως του Συνδέσμου στα πειθαρχικά Συμβούλια ή Επιτροπές,
 • η) Την άμεση συνεργασία με τα λοιπά Σωματεία Πετοσφαίρισης (προπονητών, διαιτητών), την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, ως και Ομοσπονδίες Πετοσφαίρισης ξένων χωρών, ή συνδέσμων άλλων αθλητών για την εξύψωση της Πετοσφαίρισης και του Ελληνικού Αθλητισμού γενικότερα,
 • θ) Τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε υπερκείμενη αθλητική Ομοσπονδία ή και Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης Ευρωπαϊκών χωρών,
 • ι) Την εξασφάλιση των απαραίτητων όρων προόδου της Ελληνικής Πετοσφαίρισης και τη δημιουργία των σωστών συνθηκών για τη διεξαγωγή των σχετικών Πρωταθλημάτων,
 • ια) Να εισέρχονται στο μέλλον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου και άλλες αγωνιστικές κατηγορίες Πετοσφαιριστών (μικρότερες),
 • ιβ) Τη δημιουργία ειδικού γνωμοδοτικού οργάνου, του οποίου οι εισηγήσεις θα είναι απαραίτητες για τη λήψη οποιουδήποτε διοικητικού μέτρου, που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου και την οργάνωση της Ελληνικής Πετοσφαίρισης,
 • ιγ) Να χορηγεί στα μέλη πληροφορίες σε επίπεδο νομικό, δημοσιονομικό, ασφαλιστικό, κοινωνικό και οργάνωσης,
 • ιδ) Τη μελέτη των κοινωνικών, τεχνικών, οικονομικών και επαγγελματικών προβλημάτων των μελών του και την αναζήτηση των επιβεβλημένων μεθόδων, τρόπων και μέσων για την επίλυση τους,
 • ιε) Τη δημιουργία των προϋποθέσεων που χρειάζονται και επιβάλλονται για την επαγγελματική οργάνωση των Ελλήνων Πετοσφαιριστών και την κάλυψη του τεράστιου κενού που υπάρχει στο χώρο της εξασφάλισης των Πετοσφαιριστών από τους σοβαρούς επαγγελματικούς κινδύνους καθώς και τη συνεργασία με άλλους φορείς για τη σύνταξη ,προτάσεων και γνωμοδοτήσεων χρήσιμων για την νομοπαρασκευαστική διαδικασία και παρεμβάσεων ενώπιον σχετικών επιτροπών της βουλής ,
 • ιστ) Την αναγνώριση του συνόλου των Πετοσφαιριστών σαν κλάδο εργαζομένων, ήτοι αμειβομένων, εφόσον προσφέρουν έναντι ανταλλαγμάτων οικονομικών και μη (οδοιπορικών, εξόδων διαβίωσης κλπ) αθλητικές υπηρεσίες και την ανάλογη αντιμετώπιση τους από την Πολιτεία,
 • ιζ) Την ασφάλιση των Πετοσφαιριστών, με τη δημιουργία του σχετικού φορέα, ο οποίος θα καλύψει την παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτών και των μελών της οικογενείας τους, την παροχή σύνταξης με την αποχώρηση τους από την αγωνιστική δράση, είτε για λόγους ηλικίας, είτε για λόγους σοβαρού ατυχήματος, την παροχή «εφ΄άπαξ» ενίσχυσης ή έκτακτων ειδικών βοηθημάτων προς τους πετοσφαιριστές προς τους οποίους συνέβη ατύχημα ή είναι αναξιοπαθείς,
 • ιθ) Την καθιέρωση του θεσμού των ελεύθερων μεταγραφών και μετακινήσεων των Πετοσφαιριστών κατά τα διεθνώς κρατούντα και τη δημιουργία των αναγκαίων όρων και συνθηκών ελεύθερης διάθεσης και προσφοράς των υπηρεσιών τους,
 • κ) Την κατάργηση κάθε διάταξης που περιορίζει τις αμοιβές, αποζημιώσεις των μελών του, οποιασδήποτε φύσης, σαν αντικείμενης και στη γενική Αρχή του δικαίου και στην όλως εξαιρετική φύση των υπηρεσιών των Πετοσφαιριστών σε συνάρτηση με την διάρκεια της δυνατότητας προσφοράς των,
 • κα)Την προστασία και ορθή εκμετάλλευση των δικαιωμάτων χρήσης εικόνας (image rights) των αθλητών.